Konkurs

Konkurs “Przedstaw swojego Mistrza” polega na przygotowaniu wywiadu w formie krótkiego filmu z osobą, którą uczniowie uważają za autorytet.

Regulamin konkursu “Przedstaw swojego Mistrza”

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspomagająca Wychowanie “ARCHEZJA”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 02 listopada 2018 roku i trwać będzie do 24 marca 2019 roku.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas od IV do VIII Szkół Podstawowych oraz uczniowie Gimnazjum.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszeniem do konkursu jest przesłanie deklaracji udziału na adres, konkurs@autorytet.org, organizator wskaże sposób przekazania prac.
 2. Prace konkursowe mają mieć formę wywiadu z osobą, którą uczestnicy konkursu uważają za swojego Mistrza czyli Autorytet.
 3. Przedstawienie Mistrza, w formie wywiadu, należy zarejestrować za pomocą telefonu lub innego urządzenia w postaci filmu, nie dłuższego niż 5 minut.
 4. Organizator wymaga aby w czasie wywiadu, padło pytanie “Kto dla Pani/Pana był lub jest autorytetem?”.
 5. Do filmu należy dołączyć pisemną zgodę Mistrza na wykorzystanie jego wizerunku.
 6. W konkursie mogą brać udział uczniowie indywidualnie lub w grupach, nie większych niż klasa.
 7. Prace konkursowe należy wysłać za pomocą http://wyslijto.pl  lub  https://wetransfer.com , jako odbiorcę podając adres mailowy konkurs@autorytet.org

Dane osobowe

Działając na  podstawie art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), organizator konkursu niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspomagająca Wychowanie ARCHEZJA z siedzibą przy Władysława Łokietka 5, w Skale 32-043;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione podmioty do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. podmioty upoważnione do kontroli w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora np. archiwizacyjne, informatyczne, prawne;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Projektu i przez okres archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu ;
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez ARCHEZJĘ.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Przystępując do konkursu, osoby biorące w nim udział wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, w materiałach edukacyjnych i promocyjnych tworzonych przez Fundację
  Wspomagającą Wychowanie ARCHEZJA.
 2. Fundacji ARCHEZJA przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów.
 3. Fundacji ARCHEZJA przysługuje prawo do zestawiania wizerunku z innymi utworami, skracania, wprowadzania zmian ze względów programowych – w zakresie pół eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania praw osobistych.
 4. Szczegółowe oświadczenie do pobrania.

Wyniki i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora wyłoni spośród uczestników, laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: trafność stawianych pytań, kultura zachowania w trakcie wywiadu, sposób zaprezentowania Mistrza, przygotowanie miejsca wywiadu, dbałość o estetykę przekazu, ogólne wrażenie.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28 marca 2019 r. na stronie internetowej www.autorytet.org/konkurs/
 4. Nagrodą główną w konkursie jest udział całej klasy uczestników konkursu w całodziennych zajęciach “ARCHEZJA – osada praOjców” w Ojcowskim Parku Narodowym wraz z całodziennym wyżywieniem. Dojazd klasy wraz z opiekunami do Ojcowa we własnym zakresie.
 5. Nie przewiduje się wypłaty nagrody w formie finansowej.
 6. Dodatkowo przyznane będą trzy wyróżnienia.

Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego regulamin.
 2. Autorzy prac wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację na stronie www.autorytet.org
 3. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.autorytet.org/konkurs/