Konkurs

Konkurs “Przedstaw swojego Mistrza” polega na przygotowaniu wywiadu w formie krótkiego filmu z osobą, którą uczniowie uważają za autorytet.

Regulamin konkursu “Przedstaw swojego Mistrza”

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspomagająca Wychowanie “ARCHEZJA”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 02 listopada 2018 roku i trwać będzie do 30 listopada 2018 roku.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas od IV do VIII Szkół Podstawowych oraz uczniowie Gimnazjum.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszeniem do konkursu jest przesłanie deklaracji udziału na adres, konkurs@autorytet.org, organizator wskaże sposób przekazania prac.
 2. Prace konkursowe mają mieć formę wywiadu z osobą, którą uczestnicy konkursu uważają za swojego Mistrza czyli Autorytet.
 3. Przedstawienie Mistrza, w formie wywiadu, należy zarejestrować za pomocą telefonu lub innego urządzenia w postaci filmu, nie dłuższego niż 5 minut.
 4. Organizator wymaga aby w czasie wywiadu, padło pytanie “Kto dla Pani/Pana był lub jest autorytetem?”.
 5. Do filmu należy dołączyć pisemną zgodę Mistrza na wykorzystanie jego wizerunku.
 6. W konkursie mogą brać udział uczniowie indywidualnie lub w grupach, nie większych niż klasa.

Wyniki i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora wyłoni spośród uczestników, laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: trafność stawianych pytań, kultura zachowania w trakcie wywiadu, sposób zaprezentowania Mistrza, przygotowanie miejsca wywiadu, dbałość o estetykę przekazu, ogólne wrażenie.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 06 grudnia 2018 r. na stronie internetowej www.autorytet.org w zakładce konkurs.
 4. Nagrodą główną w konkursie jest udział całej klasy, uczestników konkursu w całodziennych zajęciach “ARCHEZJA – osada praOjców” w Ojcowskim Parku Narodowym wraz z całodziennym wyżywieniem.
 5. Nie przewiduje się wypłaty nagrody w formie finansowej.
 6. Dodatkowo przyznane będą trzy wyróżnienia.

Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego regulamin.
 2. Autorzy prac wyrażają zgodę na ich publikację na stronie www.autorytet.org
 3. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.autorytet.org