Konkurs

Z przyjemnością informujemy, że konkurs pt.: „Przedstaw swojego Mistrza”, ogłoszony w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”,
został rozstrzygnięty!

Dziękuję wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Jury powołane przez organizatora, Fundację Wspomagającą Wychowanie ARCHEZJA, wyłoniła laureatów konkursu.

Pierwsze miejsce ex aequo zajęły:

 1. Zespół Szkół w Ślęzakach – praca konkursowa przygotowana przez Kornelię Lis, Martynę Mrówczyńską, Wiktorię Wilk, Paulinę Witoń, Łukasza Jugo.
  Zapraszamy do obejrzenia filmu na YouTube.

 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach – praca konkursowa przygotowana przez Karolinę Neuwald, Lucynę Neuwald i Marka Neuwald.
  Zapraszamy do obejrzenia filmu na YouTube.

Autorzy tych prac konkursowych otrzymują nagrodę główną, którą jest zaproszenie do udziału w całodziennych zajęciach “ARCHEZJA – osada praOjców” w Ojcowskim Parku Narodowym.

Dodatkowo przyznane zostały trzy wyróżnienia:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietlinie
 2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Lubochni
 3. Szkoła Podstawowa w Wierchomli Wielkiej
_____________________________________

Konkurs “Przedstaw swojego Mistrza” polega na przygotowaniu wywiadu w formie krótkiego filmu z osobą, którą uczniowie uważają za autorytet.

_____________________________________

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie „Przedstaw swojego Mistrza”, który był ogłoszony w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, spłynęło bardzo dużo prac konkursowych. Komisja Konkursowa potrzebuje więcej czasu na rzetelną ocenę nadesłanych prac oraz rozstrzygnięcie konkursu. Dlatego też, ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu to  15 kwietnia 2019 roku. 

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
_____________________________________

Regulamin konkursu „Przedstaw swojego Mistrza”

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspomagająca Wychowanie „ARCHEZJA”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 02 listopada 2018 roku i trwać będzie do 24 marca 2019 roku.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas od IV do VIII Szkół Podstawowych oraz uczniowie Gimnazjum.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszeniem do konkursu jest przesłanie deklaracji udziału na adres, konkurs@autorytet.org, organizator wskaże sposób przekazania prac.
 2. Prace konkursowe mają mieć formę wywiadu z osobą, którą uczestnicy konkursu uważają za swojego Mistrza czyli Autorytet.
 3. Przedstawienie Mistrza, w formie wywiadu, należy zarejestrować za pomocą telefonu lub innego urządzenia w postaci filmu, nie dłuższego niż 5 minut.
 4. Organizator wymaga aby w czasie wywiadu, padło pytanie „Kto dla Pani/Pana był lub jest autorytetem?”.
 5. Do filmu należy dołączyć pisemną zgodę Mistrza na wykorzystanie jego wizerunku.
 6. W konkursie mogą brać udział uczniowie indywidualnie lub w grupach, nie większych niż klasa.
 7. Prace konkursowe należy wysłać za pomocą http://wyslijto.pl  lub  https://wetransfer.com , jako odbiorcę podając adres mailowy konkurs@autorytet.org

Dane osobowe

Działając na  podstawie art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), organizator konkursu niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspomagająca Wychowanie ARCHEZJA z siedzibą przy Władysława Łokietka 5, w Skale 32-043;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione podmioty do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. podmioty upoważnione do kontroli w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora np. archiwizacyjne, informatyczne, prawne;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Projektu i przez okres archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu ;
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez ARCHEZJĘ.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Przystępując do konkursu, osoby biorące w nim udział wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, w materiałach edukacyjnych i promocyjnych tworzonych przez Fundację
  Wspomagającą Wychowanie ARCHEZJA.
 2. Fundacji ARCHEZJA przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów.
 3. Fundacji ARCHEZJA przysługuje prawo do zestawiania wizerunku z innymi utworami, skracania, wprowadzania zmian ze względów programowych – w zakresie pół eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania praw osobistych.
 4. Szczegółowe oświadczenie do pobrania.

Wyniki i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora wyłoni spośród uczestników, laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: trafność stawianych pytań, kultura zachowania w trakcie wywiadu, sposób zaprezentowania Mistrza, przygotowanie miejsca wywiadu, dbałość o estetykę przekazu, ogólne wrażenie.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28 marca 2019 r. na stronie internetowej www.autorytet.org/konkurs/
 4. Nagrodą główną w konkursie jest udział całej klasy uczestników konkursu w całodziennych zajęciach „ARCHEZJA – osada praOjców” w Ojcowskim Parku Narodowym wraz z całodziennym wyżywieniem. Dojazd klasy wraz z opiekunami do Ojcowa we własnym zakresie.
 5. Nie przewiduje się wypłaty nagrody w formie finansowej.
 6. Dodatkowo przyznane będą trzy wyróżnienia.

Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego regulamin.
 2. Autorzy prac wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację na stronie www.autorytet.org
 3. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.autorytet.org/konkurs/